Pula

In Pula ant proadu a ponnere fogu a sa macchina de su sindigu: "So in pensamentu"

"Bi la sigo a trabagliare pro sa idda mia"

In Pula ant proadu a ponnere fogu a sa macchina de su sindigu:

Di: Pietro Lavena


Est arrivida una minetta noa pro unu sindigu de sa Sardigna. A custu giru est toccadu a su sindigu de Pula, Carla Madau. Calecunu at proadu a li ponnere fogu a sa macchina fora de domo sua. Su sindigu, su 5 de su mese de Sant'Andria, at agatadu accultzu a su mezu unu tubbu attaccadu a duos biculos de appicciafogu e acultzu a su gancellu de domo pabiru brujadu.

Su sindigu, tando, at compresu chi calecunu aiat proadu a ponnere fogu a sa macchina e deris at denuntziadu tottu a sos carabineris de inie.

"So in pispinzu, margurosa e delusa ca no pensaio a una cosa bai, finas ca no penso chi bi siat calecunu chi mi chelfat faghere male. Finas a como no aio mai retzidu minettas bai. Tzeltu, calchi murmuru de sos tzittadinos b'est istadu, ma no est istadu mai nudda de seriu".

Carla Madau bi la sighit chi su contu: "Dae sos fozos de pabiru partiat un'istriscia de chijina chi arrriviat a su tubbu. Forsis sas fozas isfustas in terra ant fattu a manera de nde occhire su fogu chi fit potidu arrivire a unu muntone de cannas chi, si si fit alluttu, aiat fattu dannu meda finas a sa domo".

"Penso chi custu fattu siat ligadu a s'attividade mia comente sindigu de sa bidda, ma no chelzo pensare chi totta bidda siat che a sos chi ant fattu custu. Bi la sigo a trabagliare finas ca zente meda m'at mustradu solidariedade".

Correlati

Il nuovo shop con prodotti tipici della Sardegna

SardiniaLive mette in vendita una serie di prodotti tipici dell’Isola, scopri i cesti regalo, i prodotti per il corpo ed i gadget nel nostro shop online.

Scopri lo shop