Samugheo

"Andadu ti che ses o sonadore"

Andadu ti che ses o sonadore

Di: Redazione Sardegna Live


Andadu ti che ses o sonadore
Chene mancu nisciunu avvisare
Lassende sa zente a t'ammentare
In s'interu sardu folklore
Inue su tou tantu amore
As dischidu a tottus tue dare
Ma como sighi  sempe a sonare
Affiancu a s'eternu signore

De Samugheo ses una figura
E lu lassas bonu tue s'ammentu
A chie ti ada frequentadu

Addura in cue sempere cuntentu
Commente vis cuntentu de natura
O sonadore ti che ses'andadu

Correlati

Il nuovo shop con prodotti tipici della Sardegna

SardegnaLive mette in vendita una serie di prodotti tipici dell’Isola, scopri i cesti regalo, i prodotti per il corpo ed i gadget nel nostro shop online.

Scopri lo shop